mandag den 4. marts 2013

Beskatning af værdipapirer - selvangivelsen

EN KORT GENNEMGANG AF NOGLE AF DE MEST BENYTTEDE RUBRIKKER I ÅRSOPGØRELSEN - SAMT LIDT RÅD TIL HVORDAN MAN KAN HÅNDTERE MEST MULIG AKTIEINDKOMST TIL 27% (se under rubrik 66)

Rubrik 30

Er til angivelse af gevinst og tab på investeringsbeviser i minimusudloddende obligationsbaserede foreninger Bemærk at det er obligationsbaserede og således ikke for aktiebasede foreninger, som skal i rubrik 38


Rubrik 31

Her vises rente indtægter fra obligationer og bank, samt personers kapital indkomst fra udlodning fra obligationsbaserede investeringsforeninger og pantebreve i depot. Normalt der der fuld indberetning hvert år fra ens depotførende bank, og man skal blot kontrollere, at tallet stemmer med ens egne opgørelser  eller bankens årlige oversigt. 

Da skatten af kapitalindkomsten jo kun trækkes i det omfang man forskudsregistrerer korrekt, er dette naturligvis vigtigt hvis man vil undgå ekstraskat.

Renten af kapitalindkomst er pt 42%

Rubrik 32


Til gevinst og tab op obligationer handlet på et reguleret marked. Det drejer sig her om obligationer købt efter 26/1-2010 - obligationer købt inden denne dato har skattefri gevinst og tab kan ikke fradrages, forudsat de på købstidspunktet opfyldte kravet til mindste rente og de er købt for egne frie midler. Banken kan oplyse om dette konkret normalt

Siden 1. januar 2011 har det været et krav at skat er blevet gjort opmærksom på køb af obligationer, hvis disse skal kunne give tabsfradrag. Dette vil normalt ske helt automatisk via banken

Rubrik 34

Benyttes til angivelse af udbytte fra investeringsforeninger o.l. hvor der ER tilbageholdt udbytteskat. Desværre er der banker der opgiver disse tal sammen med de renter der skal i rubik 31, så man skal være opmærksom på dette. Ofte vil der i totalen I bankens årsopgørelse ske det, at disse papirers udbytte står sammen med alm. kapitalindkomst, så vær opmærksom på denne deling. Den vil dog normalt også altid være korrekt indberettet fra bank til skat, så oftest vil denne rubrik give sig selv.

Rubrik 38

Er til angivelse af netto gevinst for lagerbeskattede værdipapirer - garantioblikationer, aktie-indeksbasede o.l. Er der netto tab, fremføres det for de obligationsbasede i rubrik 85 med netto tallet og for de aktiebaserede i rubrik 86

Rubrik 42

Renteudgifter fra bank og pantebreve i depot

Rubrik 61

Udbytte af danske børsnoterede aktier fra danske depoter samt fra visse investeringsforeninger - Igen er det banken der står for indberetning og det vil normalt være en kontrolsag at stemme af, at det der står i bankens årsopgørelse stemmer med denne rubrik -men hvis ikke skat kender den korrekte indgangsværdi i deres system, er det vigtigt at være opmærksom på dette

Rubrik 66

Gevinster og tab fra aktier der er optaget på et reguleret marked og på omsættelige udloddende aktiebaserede og akkumulerende investeringsforeninger (ikke investerings selskaber) Banken sørger generelt for denne indberetning, men hvis ikke skat kender den korrekte indgangsværdi i deres system, er det vigtigt at være opmærksom på dette

Rubrikkene 61 og 66 udgør aktieindkomsten og beskattes med 27% op til kr 48,300 for enlige og det dobbelte - 96,600 for ægtepar. Beløb over dette beskattes i 2013 med 42%

Har man en del aktier er det et godt råd hvert år i december at kontrollere sin beholdning. Se hvad man evt har fået i udbytte skat allerede, og for ægtepar - så se om der er aktier der kan sælges og hvor GEVINSTEN sammen med de udbytter man måtte ha fået, kan holde sig under de 96.600 (48.300 for enlige). I så fald regner man lige ud hvor mange aktier man kan sælge op til grænsen - og sælger dem hvorved man indkasserer gevinsten til kun 27% skat.
Det er en fast rutine hvert år - optimer skatten ved at sælge så meget som muligt op til grænsen lige inden 31/12 - og tror man stadigt på selskabet så køber man dem bare igen 2/1 året efter.

Rubrik 85 og 86

Er til angivelse af akkumuleret tab på indekserede foreninger f.eks, aktie, råvare, valuta indekserede garantiobligationer med hovedstolsgaranti. Rubrik 86 til de klart aktiebaserede, 85 til resten. Banken skal oplyse hvad der hører til hvad og vil normalt altid komme med årsopgørelse. Det er det akkumulerede tab der skrives her og tabet giver ikke fradrag, men modregnes i gevinst på tilsvarende papirtype og når det kommer op i samlet gevinst, opgives denne i rubrik 38. Link til garanti-invest forklarer på fin vis om de papirer der hører til i denne gruppe

Til slut kan bemærkes for selskaber, at aktier der ejes som portefølje aktier i et selskab bliver lagerbeskattede - værdi primo - ultimo - gevinst og tab hvert år mener jeg - se side 13 her for loven siden 2009 - dog med en undtagelses mulighed for unoterede aktier ejet af et selskab. Bemærk vi taler portefølje aktier - investeringsobjekter - og i dette korte afsnit jo altså selskaber dermed generelt lagerbeskatter deres papirbeholdninger - men her skal man generelt tage sin revisor med ind,

I det hele taget er jeg ikke uddannet skattespecialist, og har blot udarbejdet dette ud fra mine egne notater og erfaringer gennem årene, i håb om at det med lidt overskuelighed kan hjælpe, MEN - intet her kan være ansvarspådragende, og jeg vil råde til at dobbeltchecke - f.eks. hos skat

HUSK AT CHECKE INDHOLDSFORTEGNELSEN I MIN BLOG SOM DETTE LINK FOR MANGE RÅD TIL IVÆRKSÆTTERE

samt Facebook råd og  Google+ 


Ingen kommentarer:

Send en kommentar